Polski przepisy nałożyły obowiązek zawierania umów z ubezpieczycielami tzw. OC.

Co daje możliwość każdej poszkodowanej osobie uzyskać świadczenie z OC sprawcy, czyli od ubezpieczyciela.

 

Zaniżone odszkodowanie po wypadku samochodowym z oc sprawcy kolizji drogowej?

Często wypłaty z OC sprawcy zdarzenia nie są na poziomie satysfakcjonującym lub bywa, że wypłata jest wstrzymana lub otrzymujemy odpowiedz odmowną.

Poniżej kilka uwag czemu warto pracować z nami:

 1. Ubieganie się o odszkodowanie

Konieczne jest wskazanie obszaru, w którym poszkodowany może dochodzić roszczeń. Przede wszystkim zadośćuczynienie lub może też być to rekompensata za długie leczenie, które wymagało od poszkodowanego dodatkowych nakładów, takich jak dojazdy do lekarza, rehabilitanta itp.

Warto wiedzieć, że  może to być także kwota odpowiadająca różnicy w zarobkach, gdy na skutek wypadku poszkodowany utracił pełną lub częściową zdolność do pracy, a co za tym idzie zmalały jego dochody i spadł status ekonomiczny. Bywają przypadki w których poszkodowany ma prawo ubiegać się o przyznanie renty, której celem jest pokrycie kosztów długotrwałego leczenia.

 1. Kwota

Niezbędnym krokiem w dochodzeniu odszkodowania z OC sprawcy jest oszacowanie kwoty, o jaką poszkodowany chce się ubiegać. Ważne jest precyzyjnie wskazanie tej kwoty.

 1. Umotywowanie

W dochodzeniu odszkodowania ważne jest dostateczne uargumentowanie roszczeń.

Kompletowanie odpowiednio dokumentacji medycznej, poniesionych wydatków związanych z leczeniem. Podstawę prawną znajdziemy w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Odpowiedzialność odszkodowawcza jest uznana w takim zakresie w jaki zostanie bezspornie udowodniona, że ubezpieczony jest zobowiązany do naprawy szkody

Warto zwrócić uwagę, że zakład ubezpieczeń odpowiada tylko wyłącznie za powstałą szkodę gdy istnieje odpowiedzialność posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem na podstawie przepisów prawa cywilnego.

Jednakże kodeks cywilny wyłącza odpowiedzialność kierującego pojazdem i zakładu ubezpieczeń w sytuacjach gdy szkoda powstała w wyniku działania siły wyższej lub nastąpiła wyłącznie z winy poszkodowanego albo gdy nastąpiła wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą posiadacz pojazdu mechanicznego nie ponosi odpowiedzialności.

 1. Za co zatem możesz domagać się odszkodowania?

Poniżej przedstawiamy rodzaje roszczeń za które zgodnie z prawem możemy uzyskać dla Państwa odszkodowanie:

 • Zwrot kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji, lekarstw, itp.: podczas uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Poszkodowany może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody pokrycia z góry sumy niezbędnej na koszty leczenia, a gdy poszkodowany stał się inwalidą, również sumy potrzebnej na przekwalifikowania poszkodowanego.
 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne
 • Sąd może również przyznać poszkodowanemu zadośćuczynienie w postaci pieniężnej za doznaną krzywdę.
 • W  niektórych wypadkach możemy uzyskać rentę na pokrycie kosztów długotrwałego leczenia, rehabilitacją oraz opieką, a także renta uzupełniająca, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed zdarzeniem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po zdarzeniu.
 • Można ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie które umożliwia przekwalifikowanie się lub założenie działalności gospodarczej w przypadku inwalidztwa osoby poszkodowanej.
 • Zwrot zarobków utraconych w wyniku wypadku i późniejszego leczenia: poszkodowany może również liczyć na naprawienie szkody która obejmuje straty jaki poszkodowany już poniósł oraz za brak korzyści które mógł osiągnąć, gdyby szkoda nie powstała.
 • Warto wiedzieć że w myśl artykułu 361 k.c. osoba poszkodowana mogą ubiegać się również o odszkodowanie za zniszczone podczas zdarzenia rzeczy.

O zwrot utraconych zarobków mogą ubiegać się wszyscy którzy wykonywali pracę nie zależnie od formy prawnej (zlecenie, umowa o prace, własna działalność).

 

Komu należy się odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

Odszkodowanie przysługuje każdemu poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym (m. in. pieszemu, rowerzyście, motocykliście, kierowcy, pasażerowi. Roszczenie nie przysługuje sprawcy wypadku.

 

W jaki sposób ubiegać się o zadośćuczynienie po stracie bliskich?

Zasady przyznawania odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty reguluje Kodeks cywilny, bowiem zgodnie z jego zapisami, bliscy osoby zmarłej mogą ubiegać się o kilka rodzajów rekompensaty pieniężnej, tj.:

 • zwrot kosztów pogrzebu oraz innych nakładów pieniężnych poniesionych w związku ze śmiercią osoby bliskiej (koszty organizacji pochówku, zakupu i postawienia nagrobka, zakupu odzieży żałobnej, poczęstunku dla żałobników, ofiary za posługę kapłańską oraz za usługi transportowe).
 • koszty leczenia powypadkowego osoby która poniosła śmierć wyniku zdarzenia, odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej, które rekompensuje obecne i przyszłe straty materialne oraz niematerialne, jakich doznały lub mogą doznać bliscy osoby zmarłej.
  • wkład niematerialny, jaki zmarły wnosił dotychczas i mógł wnosić w przyszłości, np. czas poświęcany na zajmowanie się domem, opiekę nad chorym, wychowywanie dzieci itp.,
  • wkład materialny, czyli finansowy jaki zmarły wnosił dotychczas oraz mógłby wnosić w przyszłości do gospodarstwa domowego.

Zadośćuczynienie jest bowiem kwestią wypłacaną jednorazowo, które rekompensuje krzywdę moralną, doznaną w związku ze śmiercią osoby bliskiej. Zostaje ono przyznawane za: stratę moralną, osamotnienie, ból, cierpienie po stracie, nadszarpnięcie prawa do życia w rodzinie oraz do miłości, a także komplikacje psychiczne związane z nieodwracalnym poczuciem straty.