Odszkodowanie a zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Pod względem prawnym – odszkodowanie i zadośćuczynienie są to dwa różne pojęcia i osoba poszkodowana oraz jej bliscy mogą się ubiegać o oba świadczenia. Mówiąc najprościej, o odszkodowanie możemy ubiegać się wtedy, kiedy poszkodowana osoba poniosła szkody majątkowe/materialne.

O odszkodowanie mogą ubiegać się bliscy zmarłego w przypadku pogorszenia sytuacji materialnej.

Brak środków do życia po utracie bliskiej osoby, brak środków na wychowanie małoletnich, zwrot kosztów leczenia po utracie zmarłego, jak koszty leczenia psychiatrycznego i psychologicznego.

Można ubiegać się również o zwrot kosztów pogrzebu, stypy, wystawienia nagrobka oraz renty alimentacyjnej.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej wypłacane jest wtedy, kiedy poszkodowany poniósł szkody niematerialne, czyli duchowe, emocjonalne oraz psychiczne.

 

Kto może zgłosić się po świadczenia?

Po odszkodowanie mogą zgłosić poszkodowani oraz ich bliscy, odszkodowanie może objąć cierpienie i szkodę psychiczną, które są następstwem ciężkich obrażeń ciała, śmierci osoby bliskiej, poczucie osamotnienia, bólu, tęsknoty i żalu, pogorszenie zdrowia psychicznego, pogorszenie sytuacji finansowej, zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny.

O świadczenie mogą starać się poszkodowani, określani jako „najbliżsi członkowie rodziny”. Są to małżonkowie, rodzice, rodzeństwo oraz dzieci.

W szczególnych sytuacjach zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej może zostać wypłacone: konkubentom, dziadkom, macochom i ojczymom, rodzeństwu przyrodniemu, dzieciom przyjętym na wychowanie przez rodziców zastępczych.

O przyznaniu tych odszkodowań końcowo decyduje sąd po przeprowadzonej analizie.

 

Kryteria wysokości świadczenia

Jeżeli w wyniku wyrządzonej szkody zdrowie i ciało pokrzywdzonego zostało uszkodzone sąd ma prawo przydzielić jej kwotę pieniędzy w ramach zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę. Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej jest świadczeniem jednorazowym pieniężnym.

Wysokość przyznanego świadczenia uzależniona jest od wielu czynników, m.in.: rozmiaru poniesionej krzywdy, stopnia pokrewieństwa, siły więzi emocjonalnej/duchowej pomiędzy zmarłym a poszkodowanym.

Nie istnieje jednak taka kwota pieniężna, która jest w stanie w całości zrekompensować poniesioną stratę, ale warto ją zmaksymalizować, o co potrafią zadbać specjaliści.

 

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby obejmuje wszystkie cierpienia doznane przez poszkodowanego, a także te, które będzie on odczuwał w przyszłości. Jest świadczeniem osobistym, tzn. że przynależne jest poszkodowanemu. Sądowe ubieganie się o jego wypłacenie pozwala na uzyskanie nawet wielokrotnie wyższych kwot. Jeżeli zmarła była głównym lub jedynym żywicielem rodziny oraz zapewniała jej byt ekonomiczny, pozyskanie kwoty może pomóc między innymi w pokryciu kosztów leczenia psychiatrycznego/psychologicznego poszkodowanego, pokryciu kosztów leczenia pozostałych, chorych członków rodziny.

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby jest świadczeniem bardzo zindywidualizowanym, a co za tym idzie, dla poszkodowanego, nieznającego prawnych aspektów, może być ciężkie do oszacowania. W związku z tym, ubiegając się o jego wypłatę warto zwrócić się o pomoc do nas.

 

Uzyskane świadczenie pozwala na podjęcie kroków mających na celu poprawę stanu zdrowia fizycznego oraz psychicznego dzieci, małżonków i pozostałych osób, które poniosły straty niematerialne, a także utrzymanie sytuacji materialnej bliskich na dotychczasowym poziomie czy pokrycie kosztów leczenia, jakimi osoba bliska została objęta po zdarzeniu. Uzyskana w ten sposób kwota okaże się również ułatwieniem w sytuacji, w której małżonka zmaga się z depresją po śmierci ukochanego męża lub gdy dziecko nie może dojść do siebie po stracie rodzica.